പൗരത്വ പ്രശ്‌നത്തിൽ ടി.പി രാജീവന്റെ നിലപാട്

മലയാളത്തിലെ സാംസ്‌കാരിക അധികാര മണ്ഡലങ്ങളോട് കടുത്ത എതിർപ്പാണ്, ജയൻ ശിവപുരത്തോട് ഈ അഭിമുഖത്തിൽ കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായ ടി.പി രാജീവൻ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പൗരത്വ പ്രശ്നത്തിൽ ധീരമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Comments