ടി.പി. രാജീവൻ

കവി, നോവലിസ്​റ്റ്​. രാഷ്ട്രതന്ത്രം , കോരിത്തരിച്ച നാൾ, പ്രണയശതകം (കവിത), പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് (യാത്ര), പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ, കെ.ടി.എൻ. കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും (നോവൽ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.