ഫാന്റം, 'ഫാൻസ്' നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

‘രണ്ടു മുദ്രമോതിരങ്ങൾ ആണ് ഫാന്റം അണിയാറ്. അതിൽ ഒന്നിലേത് സൗഹൃദത്തിന്റെ മുദ്രയാണ്. അത് പതിച്ചുകിട്ടിയവരുടെ സുരക്ഷയിൽ ഫാന്റത്തിന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കും’ - ഫാന്റം കോമിക്സിനെക്കുറിച്ച് വിനീത വെള്ളിമന എഴുതുന്നു.

Comments