വിനീത വെള്ളിമന

എഴുത്തുകാരി. കുസാറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ.

Literature

എന്തിനായിരുന്നു മേരി വെസ്റ്റ്മാകോട്ട്? എന്തിനായിരുന്നു അഗതാ ക്രിസ്റ്റി?

വിനീത വെള്ളിമന

Mar 12, 2024

Literature

മാൻഡ്രേക്കേ, മറക്കില്ലൊരിക്കലും

വിനീത വെള്ളിമന

Mar 09, 2024

Literature

ഫാന്റം, 'ഫാൻസ്' നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

വിനീത വെള്ളിമന

Mar 04, 2024

Literature

വായനക്കാർ കഥാപാത്രത്തെ ഡോസ്​റ്റോയെവ്‌സ്‌കിയായി കണ്ടവിധം

വിനീത വെള്ളിമന

Nov 04, 2021

Literature

വരാനിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

വിനീത വെള്ളിമന

Aug 07, 2021

Book Review

രോഗത്തെ പ്രണയിച്ചും പ്രണയമെന്ന രോഗത്താലും മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി

വിനീത വെള്ളിമന

Jul 31, 2021

Book Review

നിസ്സാരമെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം, മരിച്ചവർക്കൊഴികെ

വിനീത വെള്ളിമന

Jul 24, 2021

Book Review

സാക്ഷിയായി ബോധിപ്പിക്കുന്നത്

വിനീത വെള്ളിമന

Jul 15, 2021

Literature

അടച്ചിരിപ്പിന്റെ നൂറാനന്ദം

വിനീത വെള്ളിമന

Jul 07, 2021

Books

ഫാന്റം, ഫാൻസുകാർ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

വിനീത വെള്ളിമന

Apr 02, 2021

Books

മാൻഡ്രേക്കേ മറക്കില്ലൊരിക്കലും

വിനീത വെള്ളിമന

Mar 27, 2021

Memoir

വേണ്ടാച്ചെക്കൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച എഴുത്തുസാമ്രാജ്യം

വിനീത വെള്ളിമന

Jan 07, 2021

Film Studies

വെള്ളിത്തിരയുടെ കറുത്ത വശം

വിനീത വെള്ളിമന

Jun 11, 2020

Literature

എന്തിനായിരുന്നു മേരി വെസ്റ്റ്മാകോട്ട്? എന്തിനായിരുന്നു അഗതാ ക്രിസ്റ്റി?

വിനീത വെള്ളിമന

May 22, 2020