ജിൽജിൽ

Think

പൂത്തുരുത്തിൽ വഴി തെറ്റി എത്തിപ്പെട്ടവനാണ് ജിൽജിൽ.
ചിറകിൽ ചെറിയൊരു വേദന തോന്നി യാത്രാവേഗം കുറച്ച്
എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കണമെന്ന് കരുതി താഴ്ന്ന് പറക്കുകയായിരുന്നു.
കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ദേശാടനപക്ഷികളെല്ലാം വേറേ വഴികളിൽ പറന്നു പോയി.
അപ്പോഴാണ്‌ ജിൽജിൽ ഒരു പാട്ട് കേട്ടത്.
അതിനെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിപ്പെട്ടതാണീ പൂത്തുരുത്തിൽ.
വന്നു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ ഒരു കിടു സുന്ദരി.
ഒരു 8/10 ഒക്കെ റേഞ്ച് വരും.
ചിറകിന്റെ നീളമൊക്കെ കാണണം അമ്പമ്പോ
അവളുടെ ചിറകുകൾ വീശിയ കാറ്റിൽ അവനുലഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം തെറ്റി പല വട്ടം ചിറകിട്ടടിച്ചു.
ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്യാൻ ജിൽജിൽ തീരുമാനിച്ചു

അങ്ങനെ ദേശാടന പക്ഷിയായ ജിൽ ജിൽ തന്റെ ഇണപക്ഷിയെ കാത്ത് പാട്ട് പാടി മഞ്ഞിലുറഞ്ഞ് പോയി. പക്ഷെ ഈ ഇണ യഥാർത്ഥ പക്ഷി ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ?

Comments