രസം അതല്ല​

പകടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ്
അത്രയും നേരം
മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നതിനെ
ചിലർ വിട്ടു കളയുന്നു

മറ്റു ചിലർ
കയ്യിൽ തടഞ്ഞതിൽ
പിടിമുറുക്കുന്നു

അപകടം അതല്ല
മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന ചിലർ
വളരെ മുമ്പെ പിടിവിട്ടത്
അത്ര നേരമായിട്ടും
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല

അതിലും രസം
ഇതുവരെ തൊട്ടു നിന്നിട്ടില്ലാത്ത
ചില മനുഷ്യർ
ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ
പൊത്തിപ്പിടിച്ച് താങ്ങുന്നത്
കാണുന്നില്ല എന്നിടത്താണ്.▮


വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

നോവലിസ്​റ്റ്​, കവി. റേഷൻ കാർഡ്, ആനയുടെ വളർത്തു മൃഗമാണ് പാപ്പാൻ, എന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം, ഒരിടത്ത് ഒരു പ്ലാവിൽ ഒരു മാങ്ങയുണ്ടായി, യേശുവും ക്രിസ്തുവും ഇരട്ടകളായിരുന്നു (കവിത സമാഹാരങ്ങൾ), സാധാരണം (നോവൽ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ. കവിതകൾ തമിഴ്, കന്നട, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Comments