വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

നോവലിസ്​റ്റ്​, കവി. റേഷൻ കാർഡ്, ആനയുടെ വളർത്തു മൃഗമാണ് പാപ്പാൻ, എന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം, ഒരിടത്ത് ഒരു പ്ലാവിൽ ഒരു മാങ്ങയുണ്ടായി, യേശുവും ക്രിസ്തുവും ഇരട്ടകളായിരുന്നു (കവിത സമാഹാരങ്ങൾ), സാധാരണം (നോവൽ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ. കവിതകൾ തമിഴ്, കന്നട, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Memoir

ഓർമ, എത്ര കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടും പൊടിച്ചുതുടങ്ങുന്ന ഏത് മരത്തിന്റെ കായയാണ്?

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

May 03, 2024

Poetry

പ്രശസ്തമായ ഒരു മണം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Apr 27, 2024

Poetry

തുളപുരാണം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Dec 22, 2023

Short Story

സ്‌ക്രൈബ്

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

May 19, 2023

Short Story

പറക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രാണി

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Dec 21, 2022

Poetry

തൊട്ടിരിപ്പൻ

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Sep 20, 2022

Poetry

മൊബൈലും യുവകവിയും

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Apr 13, 2022

Short Story

ഇ- റീഡർ

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Feb 07, 2022

Poetry

മാസ്​കൻ

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Dec 20, 2021

Novel

ശ്ലീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Oct 14, 2021

Novel

ശ്ശീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Oct 06, 2021

Novel

ശ്ലീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Sep 28, 2021

Novel

ശ്ലീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Sep 24, 2021

Novel

ശ്ലീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Sep 13, 2021

Novel

ശ്ലീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Sep 07, 2021

Novel

ശ്ലീലം

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Aug 25, 2021

Poetry

പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കവിതകൾ

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Mar 05, 2021

Poetry

രസം അതല്ല

വിമീഷ്‌ മണിയൂർ

Dec 16, 2020