കുഴൂർ വിത്സൺ

അവൾക്കിഷ്​ടം

വൾക്കിഷ്ടം
അവനെ
അവനിഷ്ടം
മറ്റവളെ
ആൾക്ക്​
വേറൊരാളെ
ആ വേറൊരാൾക്ക്​
പൂവിനെ
പൂവിനു
മുള്ളിനെ
മുള്ളിനു
ഇലയെ
ഇലയ്ക്ക്
വെള്ളത്തെ
വെള്ളത്തിനു
മീനെ
മീനു
മാനത്തെ
മാനത്തിനു
മേഘത്തെ
മേഘത്തിനു
കിളിയെ
കിളിയ്ക്ക്
വേടനെ
വേടനു
അമ്പിനെ
അമ്പിനു
എന്നെ
എനിക്ക്
മരത്തെ
മരത്തിനു
മഴയെ
മഴയ്ക്ക്
മഞ്ഞിനെ
മഞ്ഞിനു
മണ്ണിനെ
മണ്ണിനു
അവളെ
​▮


കുഴൂർ വിത്സൺ

കവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. കവിതകൾ തമിഴ്​, കന്നട, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്​, അറബിക്​, ജർമൻ, സ്​പാനിഷ്​ ഭാഷകളിലേക്ക്​ വിവർത്തനം ചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​. ഉറക്കം ഒരു കന്യാസ്​ത്രീ, വിവർത്തനത്തിന്​ ഒരു വിഫലശ്രമം, കുഴൂർ വിത്സന്റെ കവിതകൾ, വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ, തോറ്റവർക്കുള്ള പാട്ടുകുർബാന, ഇന്ന്​ ഞാൻ നാളെ നീയാൻറപ്പൻ, മിഖായേൽതുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.

Comments