ഭരണത്തുടർച്ചക്കായി, സാധാരണ സി.പി.എമ്മിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില അറ്റകൈകൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ പ്രയോഗിച്ചു

Comments