സൈബർ സുരഷാ ചങ്ങലയിലെ ദുർബലമായ കണ്ണിയാണ് മനുഷ്യൻ

പുതിയ പുതിയ തട്ടിപ്പുകളും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുമാണ് സൈബർ സ്പേസിൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഏതൊക്കെ തരം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉപഭോക്താവിൻറെ അവബോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എന്ന് വിശദമാക്കുകയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിദഗ്ധനായ സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം. ഏറ്റവും പുതിയ സൈബർ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

Comments