നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടോ?

വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു. കുട്ടികൾ സ്മാർട് ഫോണും ടാബും ലാപ്പ്ടോപ്പും സ്മാർട്ട് ടി.വി.യുമൊക്കെ ഭയമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കോവിഡ് കാലം ഓൺലൈൻ വ്യവഹാരങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു. സ്മാർട്ട് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, ഓൺ ലൈൻ ആക്റ്റിവിറ്റികൾ എല്ലാം എത്രത്തോളം "സുരക്ഷിത' മാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് കംപ്യൂട്ടർ വിസാഡായ മുഹമ്മദ് സിദാൻ. സ്മാർട്ട് ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് സിദാൻ മറുപടി പറയുന്നു. സ്മാർട്ടായ പുതിയ തലമുറ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംസാരം

Comments