സമീർ കാവാഡ്​

എഴുത്തുകാരൻ, വിവർത്തകൻ. കാലിക്കറ്റ്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ റഷ്യൻ ആൻറ്​ കംപാരറ്റീവ്​ ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു.