സിന്ധു മരിയ നെപ്പോളിയൻ

തീരദേശ- മത്സ്യബന്ധന ​മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനവും അന്വേഷണവും നടത്തുന്നു. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തക. യൂണിവേഴ്​സിറ്റി ഓഫ്​ സസ്സക്​സിൽ റിസർച്ച്​ അസിസ്​റ്റൻറ്​. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമമായ പുല്ലുവിളയാണ് സ്വദേശം.