കാവ്യ പി.ജി.

കവി. പാലക്കാട് ഐ.ഐ.ടിയിൽ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആൻറ്​ സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി.