അനിറ്റ ഷാജി

സിനിമാ സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു, എഴുതുന്നു. അരുവിത്തുറ സെൻറ്​ ജോർജ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം അസിസ്​റ്റൻറ്​പ്രൊഫസർ.