നിയാസ് ഇസ്​മയിൽ

ആലപ്പുഴ വലിയഴീക്കൽ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ മലയാളം അധ്യാപകൻ.