പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്​ണൻ

കവി, കഥാകാരി, എഴുത്തുകാരി. അമേരിക്കയിലെ ടെക്​സസിൽ താമസിക്കുന്നു. സൗണ്ട്​ പ്രൂഫ്​, പ്രണയം വിപ്ലവം വീക്ഷണം എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.