ഡോ. കെ.ജി. താര

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ മാനേജ്മെൻറ്​ സെൻറർ മുൻ മേധാവി. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്​ വിദഗ്ദ്ധ.