കെ. രാജഗോപാൽ

കവി. മുദ്ര, പിന്നാമ്പുറം, ഒട്ടും ദൂരമില്ല തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.