കെ.വി. സുമംഗല

ആനുകാലികങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്. സാറാ ജോസഫ്- ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ ഉള്ളിൽ, ലിംഗബന്ധങ്ങളുടെ ആഖ്യാനശാസ്ത്രം, പെൺയാത്ര എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.