ബീനാ ജയചന്ദ്രൻ

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഈസ്റ്റേൺ കേപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജ്യോഗ്രഫി ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റായിരുന്നു. ജീവിതപങ്കാളിയായ യു. ജയച​ന്ദ്രനൊപ്പം 40 വർഷത്തോളം ആഫ്രിക്കയിൽ. എ.ഐ.എസ്.എഫ് പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. കഥകളെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.