ഒ. അബ്ദുള്ള

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, മാധ്യമം മുൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ, പ്രാസംഗികൻ, ശത്രുക്കളല്ല സ്‌നേഹിതന്മാർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്