ജോസി ജോസഫ്

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിവ് ജേർണലിസത്തെ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലുവൻസ് മീഡിയയുടെ സ്ഥാപകൻ. ദ ഹിന്ദുവിന്റെ മുൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എഡിറ്റർ. A Feast of Vultures: The Hidden Business of Democracy in Imdia, The Silent Coup: A History of India's Deep State എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.