ഷനോജ് ആർ. ചന്ദ്രൻ

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, കഥാകൃത്ത്, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ നിർമ്മാണ സംരംഭമായ ഒരു ബാർബറിന്റെ കഥ എന്ന ലഘുസിനിമയുടെ സംവിധായകൻ.