വർഗീസ് കെ. ജോർജ്

ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ റസിഡന്റ് എഡിറ്റർ, അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധൻ