ശിവദാസ്​ പുറമേരി

കവി. മഴ നനയുന്ന വെയിൽ, മനുഷ്യനെ പ്രതിഷ്​ഠിച്ച കണ്ണാടികൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​