അതുൽ പൂതാടി

കവി. വയനാട് പൂതാടി സ്വദേശി. ' ഉൾപ്രേക്ഷ ' എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.