ഡോ. കെ. ശ്രീകുമാർ

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ബാലസാഹിത്യകാരൻ, നാടകചരിത്രകാരൻ. നമ്മുടെ നാടോടിക്കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും - മൂന്ന്‌ വാല്യങ്ങൾ, ബാലകഥാസാഗരം, ലോക ബാലകഥകൾ,മലയാള സംഗീത നാടക ചരിത്രം, അടുത്ത ബെൽ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.