വി. ഷിനിലാൽ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. അടി, 124, സമ്പർക്കക്രാന്തി, ബുദ്ധപഥം, തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ