അനു ചന്ദ്ര

കഥാകൃത്ത്, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തക, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക. ആന്തോളജി ചിത്രമായ ആമുഖങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിൽ സഹ എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു. ന്റുപ്പാന്റെ പേര് (കഥ ), എട്ട് (നോവൽ ), ജൂനിയർ ചാപ്ലിൻ ( ബാലസാഹിത്യം ) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.