ഡോ. എം. ജൽസ

കുന്നംകുളം ശ്രീ വിവേകാനന്ദ കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അസി. പ്രൊഫസർ.