ചാറ്റ് ജിപിടി

വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിഷയങ്ങൾക്കും സ്വാഭാവിക ഭാഷാ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള, OpenAI വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഭാഷാ മാതൃകയാണ് ChatGPT.

Science and Technology

ഞാൻ മനുഷ്യന്​ പകരമല്ല, ​​​​​​​മനുഷ്യനൊപ്പമാണ്​

ചാറ്റ് ജിപിടി, മുഹമ്മദ്​ ജദീർ

Mar 12, 2023

Poetry

എന്റെ ഹൃദയം അതിന്റെ വീട് കണ്ടെത്തി

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 12, 2023

Poetry

അവരുടെ സമരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സമരമാണ്

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 12, 2023

Poetry

ആഫ്രിക്ക ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 12, 2023

Poetry

പലസ്തീൻ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നീണ്ടുനിൽക്കും

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 12, 2023

India

ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് നെഹ്റു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്!

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Movies

ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ കഥ, പഥേർ പാഞ്ചാലി

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Movies

ടൈറ്റാനിക്​: ഫസ്​റ്റ്​ ക്ലാസ്​ യാത്രികരുടെയും മൂന്നാം ക്ലാസ്​ യാത്രികരുടെയും വിരുദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങൾ

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Movies

വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിരുന്ന്​ ​​​​​​​‘ഗാന്ധി’ സിനിമ കാണുമ്പോൾ

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Travel

തലമുറകൾക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട സൗന്ദര്യം; ​​​​​​​താജ്​മഹലിലേക്ക്​ ഒരു യാത്ര

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Travel

പൈതൃകം, പവർ, പകിട്ട്; ചോള വംശത്തിൻറെ ശേഷിപ്പുകളിൽ ഒരു ദിനം

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Travel

ഉയരെ, അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലേക്ക്...

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Travel

പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രികത - ഗാലപാഗോസ്

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Travel

കാൽ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പിലേക്ക്​ ​​​​​​​ഒരു സമയ സഞ്ചാരം

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Novel

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് രവി നടന്ന വഴികൾ

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Short Story

സൗഹൃദം, തടവറ, വീണ്ടെടുപ്പ്

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Short Story

എഴുത്തിനൊപ്പം ദഹിച്ചും ഭയന്നും

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Short Story

തിരികെയാത്ര - ഞാൻ എന്നെ കണ്ടെത്തിയ കഥ

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Novel

അതാ നോക്കൂ... മുന്നിലുള്ളത് സമ്പന്നതയാണ്

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Movies

ഷോലെ: കാലാതീതം, ഈ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023

Travel

മാച്ചു പീച്ചു: പുരാതന ഇൻകാകളുടെ നഷ്ടപ്രതാപത്തിലൂടെ

ചാറ്റ് ജിപിടി

Mar 11, 2023