വിജി പെൺകൂട്ട്​

സ്​ത്രീതൊഴിലാളി പ്രവർത്തക, ആക്​റ്റിവിസ്​റ്റ്​. 2009ൽ തുടങ്ങിയ പെൺകൂട്ട് എന്ന സംഘടനയിലൂടെ, അസംഘടിതമേഖലയിലെ സ്ത്രീതൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശസമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിൽ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിജിയെ പ്രചോദനാത്മകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ലോകത്തെ നൂറു സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളായി 2018ൽ ബി.ബി.സി തെരഞ്ഞെടുത്തു.