രാജു നരൻ

പത്രപ്രവർത്തകനായും അധ്യാപകനായും ജോലി ചെയ്തു. വിവർത്തകനാണ്. യാത്ര, സിനിമ എന്നിവ ഇഷ്ട മേഖലകൾ.