വി. എസ്. അജിത്ത്

കവി, കഥാകൃത്ത്. "ദമനം' എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.