ജിഷ്​ണു കെ.എസ്​.

കവി. ​ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയിൽ ഹ്യുമൻ റിസോഴ്​സ്​ മാനേജർ.