ഡോ. അജയ് എസ്. ശേഖർ

ഗവേഷകൻ, വിവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ. കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകൻ. പുത്തൻ കേരളം: കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ ബൗദ്ധ അടിത്തറ, Sahodaran Ayyappan Towards a democratic future life and Select Works തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.