സിബ റൂസി

കവി. പൂക്കോട്​ കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസിൽ ഡയറി സയൻസ് വിദ്യാർഥി.