ബിനു എം. പള്ളിപ്പാട്

കവി, ഓടക്കുഴൽവാദകൻ, അവർ കുഞ്ഞിനെ തൊടുമ്പോൾ, പാലറ്റ് എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ