ഡോ. എം.വി. ബിജുലാൽ

എം.ജി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷനൽ റിലേഷൻസ് ആൻറ്​പൊളിറ്റിക്‌സിൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഹ്യുമന്റൈറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റിലെ സീനിയർ റിസർച്ചറായിരുന്നു. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളിൽ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. City Slum and the Marginalised: The Lifeworlds of Muslims and Dalits in Delhi, Human Rights Investigation and Fact Finding Techniques (Co authored), Chengara land struggle: politics of dalit land assertion in Kerala (Co authored) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.