ഡോ. കെ. ബി. ശെൽവമണി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, ശ്രീങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം, പന്മന.