യഹിയ മുഹമ്മദ്​

കവി. ഒരു വാക്ക് പോലും മൊഴിയാതെ, പറയാൻ കൊതിച്ചത്, ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഡയറി എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.