സജിത മഠത്തിൽ

നാടക- സിനിമാ നടി, നാടകപ്രവർത്തക, തിരക്കഥാകൃത്ത്, തിയറ്റർ ഗവേഷക. മലയാള നാടക സ്ത്രീചരിത്രം, അരങ്ങിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.