ദിവാകരൻ വിഷ്ണുമംഗലം

കവി. ഭൂശാസ്ത്ര വകുപ്പിൽ സീനിയർ ജിയോളജിസ്​റ്റായിരുന്നു. നിർവചനം, ജീവന്റെ ബട്ടൺ, ധമനികൾ, കൊയക്കട്ട, ഉറവിടം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ.