പി. കൃഷ്​ണദാസ്​

കവി, കഥാകൃത്ത്​. കേരള സർവകലാശാല മലയാളവിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷകൻ. യുവകഥാകൃത്തുകളുടെ കഥകൾ ചേർത്ത് ‘എന്നിട്ട് ' എന്ന പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.