എം. ലീലാവതി

അധ്യാപിക, സാഹിത്യ നിരൂപക, പ്രഭാഷക. ആദിപ്രരൂപങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ- ഒരു പഠനം, മലയാള കവിതാ സാഹിത്യ ചരിത്രം, കവിതയും ശാസ്ത്രവും, ജി.യുടെ കാവ്യജീവിതം, ഭാരതസ്ത്രീ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.