നൂർലീന ഇൽഹാം

കവി, കാനഡയിൽ സെന്റിന്നിയൽ കോളജ്​ വിദ്യാർഥിനി.