കെ.അജിത

സാമൂഹിക, സ്ത്രീസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തക. അന്വേഷി എന്ന സാമൂഹിക സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്.