ബിനുരാജ് ആർ. എസ്.

കഥാകൃത്ത്. തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺഹിൽ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ.