ഇ.എം. സുരജ

കവി. ഒറ്റപ്പാലം എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപിക. ഒരിലയ്​ക്ക്​ എങ്ങനെയൊക്കെ പറക്കാം (കവിത), കവിതയിലെ കാലവും കാൽപ്പാടുകളും, മാരാരുടെ നിരൂപണം: വഴിയും ​പൊരുളും (പഠനങ്ങൾ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.